>KESAKSIAN PARA ULAMA FIQIH TENTANG SUFI DAN TASAWUF

>

Gus Dur

Sesungguhnya tasawuf adalah Islam, dan Islam adalah tasawuf. Untuk mencapai kesempurnaan ibadah dan keyakinan dalam Islam, seseorang hendaknya mempelajari ilmu tasawuf melalui thariqah-thariqah yang mu’tabar dari segi silsilah dan ajarannya. Para ulama besar kaum muslimin sama sekali tidak menentang tasawuf, tercatat banyak dari mereka yang menggabungkan diri sebagai pengikut dan murid tasawuf, para ulama tersebut berkhidmat dibawah bimbingan seorang syaikh thariqah yang arif, bahkan walaupun ulama itu lebih luas wawasannya tentang pengetahuan Islam, namun mereka tetap menghormati para syaikh yang mulia, hal ini dikarenakan keilmuan yang diperoleh dari jalur pendidikan formal adalah ilmu lahiriah, sedangkan untuk memperoleh ilmu batiniyah dalam membentuk qalbun salim dan kesempurnaan ahlak, seseorang harus menyerahkan dirinya untuk berkhidmat dibawah bimbingan seorang syaikh tasawuf yang sejati.

Empat orang imam mazhab Sunni, semuanya mempunyai seorang syaikh thariqah. Melalui syaikh itulah mereka mempelajari Islam dalam sisi esoterisnya yang indah dan agung. Mereka semua menyadari bahwa ilmu syariat harus didukung oleh ilmu tasawuf sehingga akan tercapailah pengetahuan sejati mengenai hakikat ibadah yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah (Nu’man bin Tsabit – Ulama besar pendiri mazhab Hanafi) adalah murid dari Ahli Silsilah Thariqat Naqsyabandiyah yaitu Imam Jafar as Shadiq ra . Berkaitan dengan hal ini, Jalaluddin as Suyuthi didalam kitab Durr al Mantsur, meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah (85 H.-150 H) berkata, “Jika tidak karena dua tahun, Nu’man telah celaka. Karena dua tahun saya bersama Sayyidina Imam Jafar as Shadiq, maka saya mendapatkan ilmu spiritual yang membuat saya lebih mengetahui jalan yang benar”.

Imam Maliki (Malik bin Anas – Ulama besar pendiri mazhab Maliki) yang juga murid Imam Jafar as Shadiq ra, mengungkapkan pernyataannya yang mendukung terhadap ilmu tasawuf sebagai berikut, “Barangsiapa mempelajari/mengamalkan tasawuf tanpa fiqih maka dia telah zindik, dan barangsiapa mempelajari fiqih tanpa tasawuf dia tersesat, dan siapa yang mempelari tasawuf dengan disertai fiqih dia meraih kebenaran.”
(‘Ali al-Adawi dalam kitab Ulama fiqih, vol. 2, hal. 195 yang meriwayatkan dari Imam Abul Hasan).

Imam Syafi’i (Muhammad bin Idris, 150-205 H ; Ulama besar pendiri mazhab Syafi’i) berkata, “Saya berkumpul bersama orang-orang sufi dan menerima 3 ilmu:

 1. Mereka mengajariku bagaimana berbicara
 2. Mereka mengajariku bagaimana memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan kelembutan hati
 3. Mereka membimbingku ke dalam jalan tasawuf.”

(Riwayat dari kitab Kasyf al-Khafa dan Muzid al Albas, Imam ‘Ajluni, vol. 1, hal. 341)

Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H ; Ulama besar pendiri mazhab Hanbali) berkata, “Anakku, kamu harus duduk bersama orang-orang sufi, karena mereka adalah mata air ilmu dan mereka selalu mengingat Allah dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang zuhud yang memiliki kekuatan spiritual yang tertinggi. Aku tidak melihat orang yang lebih baik dari mereka
(Ghiza al Albab, vol. 1, hal. 120 ; Tanwir al Qulub, hal. 405, Syaikh Amin al Kurdi)

Syaikh Fakhruddin ar Razi (544-606 H ; Ulama besar dan ahli hadits) berkata, “Jalan para sufi adalah mencari ilmu untuk memutuskan hati mereka dari kehidupan dunia dan menjaga diri agar selalu sibuk dalam pikiran dan hati mereka dengan mengingat Allah pada seluruh tindakan dan perilaku .”
(I’tiqad al Furaq al Musliman, hal. 72, 73)

Ibn Khaldun (733-808 H ; Ulama besar dan filosof Islam) berkata, “Jalan sufi adalah jalan salaf, yakni jalannya para ulama terdahulu di antara para sahabat Rasulullah Saww, tabi’in, dan tabi’it-tabi’in. Asasnya adalah beribadah kepada Allah dan meninggalkan perhiasan serta kesenangan dunia.
(Muqadimah ibn Khaldun, hal. 328).

Imam Jalaluddin as Suyuti (Ulama besar ahli tafsir Qur’an dan hadits) didalam kitab Ta’yad al haqiqat al ‘Aliyyah, hal. 57 berkata, “Tasawuf yang dianut oleh ahlinya adalah ilmu yang paling baik dan terpuji. Ilmu ini menjelaskan bagaimana mengikuti Sunah Nabi Saww dan meninggalkan bid’ah.”

Bahkan Ibnu Taimiyyah (661-728 H), salah seorang ulama yang dikenal keras menentang tasawuf pada akhirnya beliau mengakui bahwa tasawuf adalah jalan kebenaran, sehingga beliaupun mengambil bai’at dan menjadi pengikut thariqah Qadiriyyah. Berikut ini perkataan Ibnu Taimiyyah didalam kitab Majmu al Fatawa Ibn Taimiyyah, terbitan Dar ar Rahmat, Kairo, Vol. 11, hal. 497, dalam bab. Tasawuf : “Kalian harus mengetahui bahwa para syaikh yang terbimbing harus diambil dan diikuti sebagai petunjuk dan teladan dalam agama, karena mereka mengikuti jejak Para Nabi dan Rasul. Thariqah para syaikh itu adalah untuk menyeru manusia kepada kehadiran dalam Hadhirat Allah dan ketaatan kepada Nabi.”

Kemudian dalam kitab yang sama hal. 499, beliau berkata, “Para syaikh harus kita ikuti sebagai pembimbing, mereka adalah teladan kita dan kita harus mengikuti mereka. Karena ketika kita berhaji, kita memerlukan petunjuk (dalal) untuk mencapai Ka’ bah, para syaikh ini adalah petunjuk kita (dalal) menuju Allah dan Nabi kita.” Di antara para syaikh sufi yang beliau sebutkan didalam kitabnya adalah, Syaikh Ibrahim ibn Adham ra, guru kami Syaikh Ma’ruf al Karkhi ra, Syaikh Hasan al Basri ra, Sayyidah Rabi’ah al Adawiyyah ra, guru kami Syaikh Abul Qasim Junaid ibn Muhammad al Baghdadi ra, guru kami Syaikh Abdul Qadir al Jailani, Syaikh Ahmad ar Rifa’i ra, dll.

Didalam kitab “Syarh al Aqidah al Asfahaniyyah” hal. 128. Ibnu Taimiyyah berkata, “Kita (saat ini) tidak mempunyai seorang Imam yang setara dengan Malik, al Auza’i, at Tsauri, Abu Hanifah, as Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Fudhail bin Iyyadh, Ma’ruf al Karkhi, dan orang-orang yang sama dengan mereka.” Kemudian sejalan dengan gurunya, Ibnu Qayyim al Jauziyyah didalam kitab “Ar Ruh” telah mengakui dan mengambil hadits dan riwayat-riwayat dari para pemuka sufi.

Dr. Yusuf Qardhawi, guru besar Universitas al Azhar, yang merupakan salah seorang ulama Islam terkemuka abad ini didalam kumpulan fatwanya mengatakan, “Arti tasawuf dalam agama ialah memperdalam ke arah bagian ruhaniah, ubudiyyah, dan perhatiannya tercurah seputar permasalahan itu.” Beliau juga berkata, “Mereka para tokoh sufi sangat berhati-hati dalam meniti jalan di atas garis yang telah ditetapkan oleh Al-Qur,an dan As-Sunnah. Bersih dari berbagai pikiran dan praktek yang menyimpang, baik dalam ibadat atau pikirannya. Banyak orang yang masuk Islam karena pengaruh mereka, banyak orang yang durhaka dan lalim kembali bertobat karena jasa mereka. Dan tidak sedikit yang mewariskan pada dunia Islam, yang berupa kekayaan besar dari peradaban dan ilmu, terutama di bidang marifat, akhlak dan pengalaman-pengalaman di alam ruhani, semua itu tidak dapat diingkari.

Seperti itulah pengakuan para ulama besar kaum muslimin tentang tasawuf. Mereka semua mengakui kebenarannya dan mengambil berkah ilmu tasawuf dengan belajar serta berkhidmat kepada para syaikh thariqah pada masanya masing-masing. Oleh karena itu tidak ada bantahan terhadap kebenaran ilmu ini, mereka yang menyebut tasawuf sebagai ajaran sesat atau bid’ah adalah orang-orang yang tertutup hatinya terhadap kebenaran, mereka tidak mengikuti jejak-jejak para ulama kaum salaf yang menghormati dan mengikuti ajaran tasawuf Islam.

Pembahasan disarikan dari kitab
“Miftah at Thariq – Pembuka Jalan Spiritual Thariqah Hasan wa Husein”
Bab.I, Tentang Tasawuf dan Thariqah

Cara menilai seseorang itu beraliran wahaby atau bukan, maka tanyakanlah pada mereka. apa pendapat mereka mengenai tasawuf,

 1. Type Pertama, biasanya mereka akan langsung bilang sesat. atau
 2. Type kedua, yaitu mereka malah mengaku ahli tasawuf, tetapi ketika di tanya mengenai metode dzikir mereka, maka mereka tidak akan punya madzab dan tidak punya praktek dzikir yang sistematis. Tasawuf bagi mereka hanyalah sebatas pelajaran mengenai akhlak dan tauhid tanpa penempuhan jalan sufi, yaitu praktek dzikir.

Syekh Naqsybandi QS, pilar utama Tarekat Naqsybandi memberi nasihat kepada khalifahnya, Syekh Ala’ud-Din al-Bukhari QS, “Jangan dengarkan orang terpelajar yang menyangkal tarekat. Jika engkau mendengarnya, maka selama tiga hari Setan akan mengendalikan dirimu. Jika engkau tidak bertobat dalam tiga hari, dia akan menguasai orang itu selama 40 hari, dan jika tidak bertobat dalam 40 hari, engkau akan menerima kutukan selama 1 tahun.”

Kini di masa kita, banyak sekali orang yang menyangkal tarekat. Tinggalkan mereka, jangan berargumen dengan mereka. Mereka seperti Abu Jahal, Rasulullah SAW berkata kepadanya, tetapi ia tidak menerimanya. Kita tidak lebih kuat daripada Rasulullah SAW. (Syekh ‘Abdullah Fa’iz ad-Daghestani QS)

by SufiMuda [sufimuda.wordpress.com]

PELATIHAN QUANTUM TRANCEFORMATION NAQS DNA

Assalamu alaikum wr. wb .
Memperkenalkan
Quantum Tranceformation NAQS DNA
Nur Atomic Quanta System Deo Nadi Adham
Metode Transformasi Diri Menuju Insan Mulia Yang Rahmatan Lil ‘Alamin Sukes Mulia Abadi Dunia Akhirat
 • Aktivasi Potensi Hati Nurani
 • Focusing Your Mind Power
 • Sinergi Kekuatan Hati & Pikiran
 • Terapi Penyembuhan Energi Quantum Cahaya Ilahi
 • Spiritual Hipnoterapi & Meditasi
 • Aktivasi Inner Power, Indra ke enam & Intuisi
 • Pengembangan Diri Menuju Insan Kamil (Holistic Person)
 • Akselerasi Evolusi Spiritual

Untuk mencapai kemajuan, setiap orang harus merencanakan perubahan, dan perubahan itu harus datang dan dimulai dari diri sendiri. Perubahan sejatinya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi merupakan revolusi kesadaran yang lahir dari dalam.

Namun, perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan menuju kemajuan, tidak datang dari langit (given) atau datang secara cuma-cuma (taken for granted). Hal ini, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri mengubah diri mereka sendiri

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Al-Ra`d [13]: 11).

Sebuah Anugerah Tuhan Penyembuhan adalah nyata. Semua orang bisa melakukannya. Cinta dari semua orang bisa membawa dampak yang berharga. Cinta anda bisa membawa perubahan yang berarti. Kemampuan untuk menyembuhkan orang lain adalah karunia yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Karunia ini ada dalam diri kita dan tinggal menemukannya. Kemampuan ini sudah kita dapatkan sejak lahir, ibaratnya seperti peralatan standar yang dimiliki semua manusia, diberikan secara alami sebagai bagian dari kemampuan kita.

Dibalik permukaan dari kesadaran kita, ada sebuah dunia vibrasi yang sangat luas. Sama seperti kumbang air yang sibuk meluncur dengan gesit kesana kemari diatas permukaan air danau, kita sering kali tidak menyadari dunia yang sangat luas yang terletak dibalik persepsi kita sehari-hari ini. Cinta adalah getaran universal yang memungkinkan orang yang satu untuk mentransfer energi penyembuhan kepada orang lain.

Kami dari QT NAQS DNA hanya membantu anda untuk menemukan kembali bakat anda yang hilang tersebut. Kami menuntun anda untuk mengaktifkan DNA anda sendiri. Karena sesungguhnya anda adalah Makhluk Mulia Yang Luar Biasa.

 • ” Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. ( QS. Al Israa’ 17:70 )

BIAYA PELATIHAN QT NAQS DNA ;

 1. PELATIHAN SECARA JARAK JAUH ► FREE [GRATIS].
 2. PELATIHAN PRIVATE JARAK DEKAT MAKA PERLU KIRANYA ANDA BERPARTISIPASI UNTUK MERINGANKAN BEBAN BIAYA OPERASIONAL MAJELIS DAN MENGISI DONASI KE KAS MAJELIS, MINIMAL RP. 1,5 juta. ATAU TERSERAH SESUAI KEMAMPUAN DAN KEIKHLASAN ANDA.

MENU PELATIHAN ;

 1. QUANTUM HUSADA, TEKHNIK PENYEMBUHAN DENGAN SPIRITUAL ENERGY HEALING THERAPY.
 2. QUANTUM SUCCESS POWER
 3. QUANTUM MAKRIFATULLAH

Kemampuan apa saja yang dilatih dalam pelatihan ?
Ada 10 kemampuan diri yang dilatih :

 1. Beladiri dengan Energi
 2. Pengobatan dengan Energi
 3. Kharismatik
 4. Meditasi
 5. Proteksi
 6. Deteksi
 7. Sugesti
 8. Transfer Enegi
 9. Telepati
 10. Intuisi

 Apa yang dimaksud dengan Beladiri dengan Energi?
Beladiri dengan Energi adalah membela diri dengan menggunakan Energi metafisika, tanpa memukul, menyentuh, melukai, membunuh atau menyakiti hati manusia, Cukup dengan membatalkan niat jahatnya saja. Dalam konsep Psychotronica musuh manusia adalah syetan, maka kita menjaga manusia agar tidak konflik, tidak saling merusak atau saling membunuh. Beladiri dengan energi menerapkan sikap kebijaksanaan .

Apa yang dimaksud dengan Pengobatan dengan Energi?
Upaya pengobatan dengan memanfaatkan energi murni gelombang tubuh agar dapat menstimulan atau merangsang  agar tubuh dapat revitalisasi atau memulihkan fungsi-fungsi tubuh. Tanpa obat dan jamu-jamuan cukup dengan energi metafisika yang selaras dengan energi ILAHI NURUN ‘ALA NUURIN.

Apa yang dimaksud dengan Kharismatik?
Kharismatik adalah pancaran wibawa yang terpancar dari dalam diri agar dapat  disegani, bukan ditakuti. Kharismatik dibutuhkan diri kita agar tidak dilecehkan, ditekan,disepelekan yang merendahkan martabat harga diri.

Apa yang dimaksudkan dengan Meditasi?
Meditasi adalah sikap tenang dalam diri dalam menghadapi pelbagai masalah, tanpa panik dan waswas, dengan ketenangan akan dapat menyelesaikan dengan hati yang tenang.

Apa yang dimaksud dengan Proteksi?
Proteksi adalah upaya untuk melindungi diri dan harta benda dari ancaman, pengambilan dngan cara semena-mena akibat dari kejahatan yang dilakukan orang lain.

Apa yang dimaksud dengan Deteksi?
Deteksi adalah upaya menganalisa secara metafisika tentang pancaran energi , misalnya : membaca karakter orang dll, sehingga kita dapat membedakan energi positif dan energi negative, sehingga kita dapat mengantisipasi dari pengaruh atau dampak energi negative

Apa yang dimaksud dengan Sugesti?
Sugesti adalah upaya mensugesti diri agar dapat merubah perilaku buruk diri menjadi positif ,baik kebiasaan yang dilakukan oleh fisik atau metafisik misalkan : kebiasaan marah, emosional, merokok,narkoba, judi,dll

Apa yang dimaksud dengan Transfer Energi?
Transfer Energi adalah kemampuan memindahkan energi metafisika, sifat energi metafisika tidak mengenal jarak,waktu & batas/tempat, hal ini dibutuhkan karena kejahatan sudah melampaui batas dengan menggunakan senjata api & santet. Kemampuan ini perlu untuk menghadapi kejahatan tersebut dengan kemampuan transfer energi.

Apa yang dimaksud dengan Telepati?
Telepati adalah kemampuan untuk menyampaikan perasaan dengan jarak jauh, misalkan : membuat perasaan rindu, menarik orang hilang dll, telepati berlaku yang memilki hubungan emosional yang kuat.

Apa yang dimaksud dengan Intuisi?
Intuisi adalah perasaan atau kepekaan yang dapat dirasakan lebih cepat dari lain yang tidak terlatih mis : menghindari kecelakaan, menghindari sesuatu yang merugikan diri dll

Metode Pelatihan  Quantum Tranceformation NAQS DNA   Cuma 8 Jam akan merubah Hidup
Metode Quantum Tranceformation NAQS DNA dilatih dalam waktu 8 jam, dimana peserta dilatih untuk dapat memiliki kemampuan diri yang akan dapat digunakan merubah hidup.

Apa yang dimaksud dengan merubah hidup?
Suatu perubahan mulai dari cara berfikir-bersikap dan bertindak yang akan dapat merubah perikehidupan sehari-sehari mengarah kyepada kehidupan yang lebih baik. Perubahan hidup hanya dapat dilakukan dengan kemampuan diri yang dimilki .

Apa syarat untuk ikut pelatihan  Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Syarat untuk mengikuti pelatihan :

 1. Niat yang sungguh-sungguh (yakin)
 2. Latihan yang rajin secara mandiri
 3. Aplikasikan dalam kehidupan
 4. Kembangkan manfaat untuk menunjang profesi Anda

Apa saja kurikulum metode Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Kurikulum metode  :

 1. Teori
 2. Latihan Dasar
 3. Uji Energi
 4. Aplikasi-aplikasi

Apa latar belakang dibentuknya metode Pelatihan Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Latar belakangnya adalah :

 1. Merupakan kebutuhan dalam peningkatan  Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas diri 
 2. Banyak masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan/ mengatasi problem kehidupannya
 3. Menanamkan Kemandirian dalam masyarakat.

Apa filosofis Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
 “Melatih Kekuatan Otak & Hati nurani agar Hidup Selamat-Sehat & Sejahtera”

Sekian, terima kasih.
Wassalamu alaikum wr. wb .

>PELATIHAN QUANTUM TRANCEFORMATION NAQS DNA

>

Assalamu alaikum wr. wb .
Memperkenalkan
Quantum Tranceformation NAQS DNA
Nur Atomic Quanta System Deo Nadi Adham
Metode Transformasi Diri Menuju Insan Mulia Yang Rahmatan Lil ‘Alamin Sukes Mulia Abadi Dunia Akhirat
 • Aktivasi Potensi Hati Nurani
 • Focusing Your Mind Power
 • Sinergi Kekuatan Hati & Pikiran
 • Terapi Penyembuhan Energi Quantum Cahaya Ilahi
 • Spiritual Hipnoterapi & Meditasi
 • Aktivasi Inner Power, Indra ke enam & Intuisi
 • Pengembangan Diri Menuju Insan Kamil (Holistic Person)
 • Akselerasi Evolusi Spiritual

Untuk mencapai kemajuan, setiap orang harus merencanakan perubahan, dan perubahan itu harus datang dan dimulai dari diri sendiri. Perubahan sejatinya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi merupakan revolusi kesadaran yang lahir dari dalam.

Namun, perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan menuju kemajuan, tidak datang dari langit (given) atau datang secara cuma-cuma (taken for granted). Hal ini, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri mengubah diri mereka sendiri

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Al-Ra`d [13]: 11).

Sebuah Anugerah Tuhan Penyembuhan adalah nyata. Semua orang bisa melakukannya. Cinta dari semua orang bisa membawa dampak yang berharga. Cinta anda bisa membawa perubahan yang berarti. Kemampuan untuk menyembuhkan orang lain adalah karunia yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Karunia ini ada dalam diri kita dan tinggal menemukannya. Kemampuan ini sudah kita dapatkan sejak lahir, ibaratnya seperti peralatan standar yang dimiliki semua manusia, diberikan secara alami sebagai bagian dari kemampuan kita.

Dibalik permukaan dari kesadaran kita, ada sebuah dunia vibrasi yang sangat luas. Sama seperti kumbang air yang sibuk meluncur dengan gesit kesana kemari diatas permukaan air danau, kita sering kali tidak menyadari dunia yang sangat luas yang terletak dibalik persepsi kita sehari-hari ini. Cinta adalah getaran universal yang memungkinkan orang yang satu untuk mentransfer energi penyembuhan kepada orang lain.

Kami dari QT NAQS DNA hanya membantu anda untuk menemukan kembali bakat anda yang hilang tersebut. Kami menuntun anda untuk mengaktifkan DNA anda sendiri. Karena sesungguhnya anda adalah Makhluk Mulia Yang Luar Biasa.

 • ” Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. ( QS. Al Israa’ 17:70 )

BIAYA PELATIHAN QT NAQS DNA ;

 1. PELATIHAN SECARA JARAK JAUH ► FREE [GRATIS].
 2. PELATIHAN PRIVATE JARAK DEKAT MAKA PERLU KIRANYA ANDA BERPARTISIPASI UNTUK MERINGANKAN BEBAN BIAYA OPERASIONAL MAJELIS DAN MENGISI DONASI KE KAS MAJELIS, MINIMAL RP. 1,5 juta. ATAU TERSERAH SESUAI KEMAMPUAN DAN KEIKHLASAN ANDA.

MENU PELATIHAN ;

 1. QUANTUM HUSADA, TEKHNIK PENYEMBUHAN DENGAN SPIRITUAL ENERGY HEALING THERAPY.
 2. QUANTUM SUCCESS POWER
 3. QUANTUM MAKRIFATULLAH

Kemampuan apa saja yang dilatih dalam pelatihan ?
Ada 10 kemampuan diri yang dilatih :

 1. Beladiri dengan Energi
 2. Pengobatan dengan Energi
 3. Kharismatik
 4. Meditasi
 5. Proteksi
 6. Deteksi
 7. Sugesti
 8. Transfer Enegi
 9. Telepati
 10. Intuisi

 Apa yang dimaksud dengan Beladiri dengan Energi?
Beladiri dengan Energi adalah membela diri dengan menggunakan Energi metafisika, tanpa memukul, menyentuh, melukai, membunuh atau menyakiti hati manusia, Cukup dengan membatalkan niat jahatnya saja. Dalam konsep Psychotronica musuh manusia adalah syetan, maka kita menjaga manusia agar tidak konflik, tidak saling merusak atau saling membunuh. Beladiri dengan energi menerapkan sikap kebijaksanaan .

Apa yang dimaksud dengan Pengobatan dengan Energi?
Upaya pengobatan dengan memanfaatkan energi murni gelombang tubuh agar dapat menstimulan atau merangsang  agar tubuh dapat revitalisasi atau memulihkan fungsi-fungsi tubuh. Tanpa obat dan jamu-jamuan cukup dengan energi metafisika yang selaras dengan energi ILAHI NURUN ‘ALA NUURIN.

Apa yang dimaksud dengan Kharismatik?
Kharismatik adalah pancaran wibawa yang terpancar dari dalam diri agar dapat  disegani, bukan ditakuti. Kharismatik dibutuhkan diri kita agar tidak dilecehkan, ditekan,disepelekan yang merendahkan martabat harga diri.

Apa yang dimaksudkan dengan Meditasi?
Meditasi adalah sikap tenang dalam diri dalam menghadapi pelbagai masalah, tanpa panik dan waswas, dengan ketenangan akan dapat menyelesaikan dengan hati yang tenang.

Apa yang dimaksud dengan Proteksi?
Proteksi adalah upaya untuk melindungi diri dan harta benda dari ancaman, pengambilan dngan cara semena-mena akibat dari kejahatan yang dilakukan orang lain.

Apa yang dimaksud dengan Deteksi?
Deteksi adalah upaya menganalisa secara metafisika tentang pancaran energi , misalnya : membaca karakter orang dll, sehingga kita dapat membedakan energi positif dan energi negative, sehingga kita dapat mengantisipasi dari pengaruh atau dampak energi negative

Apa yang dimaksud dengan Sugesti?
Sugesti adalah upaya mensugesti diri agar dapat merubah perilaku buruk diri menjadi positif ,baik kebiasaan yang dilakukan oleh fisik atau metafisik misalkan : kebiasaan marah, emosional, merokok,narkoba, judi,dll

Apa yang dimaksud dengan Transfer Energi?
Transfer Energi adalah kemampuan memindahkan energi metafisika, sifat energi metafisika tidak mengenal jarak,waktu & batas/tempat, hal ini dibutuhkan karena kejahatan sudah melampaui batas dengan menggunakan senjata api & santet. Kemampuan ini perlu untuk menghadapi kejahatan tersebut dengan kemampuan transfer energi.

Apa yang dimaksud dengan Telepati?
Telepati adalah kemampuan untuk menyampaikan perasaan dengan jarak jauh, misalkan : membuat perasaan rindu, menarik orang hilang dll, telepati berlaku yang memilki hubungan emosional yang kuat.

Apa yang dimaksud dengan Intuisi?
Intuisi adalah perasaan atau kepekaan yang dapat dirasakan lebih cepat dari lain yang tidak terlatih mis : menghindari kecelakaan, menghindari sesuatu yang merugikan diri dll

Metode Pelatihan  Quantum Tranceformation NAQS DNA   Cuma 8 Jam akan merubah Hidup
Metode Quantum Tranceformation NAQS DNA dilatih dalam waktu 8 jam, dimana peserta dilatih untuk dapat memiliki kemampuan diri yang akan dapat digunakan merubah hidup.

Apa yang dimaksud dengan merubah hidup?
Suatu perubahan mulai dari cara berfikir-bersikap dan bertindak yang akan dapat merubah perikehidupan sehari-sehari mengarah kyepada kehidupan yang lebih baik. Perubahan hidup hanya dapat dilakukan dengan kemampuan diri yang dimilki .

Apa syarat untuk ikut pelatihan  Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Syarat untuk mengikuti pelatihan :

 1. Niat yang sungguh-sungguh (yakin)
 2. Latihan yang rajin secara mandiri
 3. Aplikasikan dalam kehidupan
 4. Kembangkan manfaat untuk menunjang profesi Anda

Apa saja kurikulum metode Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Kurikulum metode  :

 1. Teori
 2. Latihan Dasar
 3. Uji Energi
 4. Aplikasi-aplikasi

Apa latar belakang dibentuknya metode Pelatihan Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Latar belakangnya adalah :

 1. Merupakan kebutuhan dalam peningkatan  Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas diri 
 2. Banyak masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan/ mengatasi problem kehidupannya
 3. Menanamkan Kemandirian dalam masyarakat.

Apa filosofis Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
 “Melatih Kekuatan Otak & Hati nurani agar Hidup Selamat-Sehat & Sejahtera”

Sekian, terima kasih.
Wassalamu alaikum wr. wb .