>KESAKSIAN PARA ULAMA FIQIH TENTANG SUFI DAN TASAWUF

>

Gus Dur

Sesungguhnya tasawuf adalah Islam, dan Islam adalah tasawuf. Untuk mencapai kesempurnaan ibadah dan keyakinan dalam Islam, seseorang hendaknya mempelajari ilmu tasawuf melalui thariqah-thariqah yang mu’tabar dari segi silsilah dan ajarannya. Para ulama besar kaum muslimin sama sekali tidak menentang tasawuf, tercatat banyak dari mereka yang menggabungkan diri sebagai pengikut dan murid tasawuf, para ulama tersebut berkhidmat dibawah bimbingan seorang syaikh thariqah yang arif, bahkan walaupun ulama itu lebih luas wawasannya tentang pengetahuan Islam, namun mereka tetap menghormati para syaikh yang mulia, hal ini dikarenakan keilmuan yang diperoleh dari jalur pendidikan formal adalah ilmu lahiriah, sedangkan untuk memperoleh ilmu batiniyah dalam membentuk qalbun salim dan kesempurnaan ahlak, seseorang harus menyerahkan dirinya untuk berkhidmat dibawah bimbingan seorang syaikh tasawuf yang sejati.

Empat orang imam mazhab Sunni, semuanya mempunyai seorang syaikh thariqah. Melalui syaikh itulah mereka mempelajari Islam dalam sisi esoterisnya yang indah dan agung. Mereka semua menyadari bahwa ilmu syariat harus didukung oleh ilmu tasawuf sehingga akan tercapailah pengetahuan sejati mengenai hakikat ibadah yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah (Nu’man bin Tsabit – Ulama besar pendiri mazhab Hanafi) adalah murid dari Ahli Silsilah Thariqat Naqsyabandiyah yaitu Imam Jafar as Shadiq ra . Berkaitan dengan hal ini, Jalaluddin as Suyuthi didalam kitab Durr al Mantsur, meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah (85 H.-150 H) berkata, “Jika tidak karena dua tahun, Nu’man telah celaka. Karena dua tahun saya bersama Sayyidina Imam Jafar as Shadiq, maka saya mendapatkan ilmu spiritual yang membuat saya lebih mengetahui jalan yang benar”.

Imam Maliki (Malik bin Anas – Ulama besar pendiri mazhab Maliki) yang juga murid Imam Jafar as Shadiq ra, mengungkapkan pernyataannya yang mendukung terhadap ilmu tasawuf sebagai berikut, “Barangsiapa mempelajari/mengamalkan tasawuf tanpa fiqih maka dia telah zindik, dan barangsiapa mempelajari fiqih tanpa tasawuf dia tersesat, dan siapa yang mempelari tasawuf dengan disertai fiqih dia meraih kebenaran.”
(‘Ali al-Adawi dalam kitab Ulama fiqih, vol. 2, hal. 195 yang meriwayatkan dari Imam Abul Hasan).

Imam Syafi’i (Muhammad bin Idris, 150-205 H ; Ulama besar pendiri mazhab Syafi’i) berkata, “Saya berkumpul bersama orang-orang sufi dan menerima 3 ilmu:

  1. Mereka mengajariku bagaimana berbicara
  2. Mereka mengajariku bagaimana memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan kelembutan hati
  3. Mereka membimbingku ke dalam jalan tasawuf.”

(Riwayat dari kitab Kasyf al-Khafa dan Muzid al Albas, Imam ‘Ajluni, vol. 1, hal. 341)

Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H ; Ulama besar pendiri mazhab Hanbali) berkata, “Anakku, kamu harus duduk bersama orang-orang sufi, karena mereka adalah mata air ilmu dan mereka selalu mengingat Allah dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang zuhud yang memiliki kekuatan spiritual yang tertinggi. Aku tidak melihat orang yang lebih baik dari mereka
(Ghiza al Albab, vol. 1, hal. 120 ; Tanwir al Qulub, hal. 405, Syaikh Amin al Kurdi)

Syaikh Fakhruddin ar Razi (544-606 H ; Ulama besar dan ahli hadits) berkata, “Jalan para sufi adalah mencari ilmu untuk memutuskan hati mereka dari kehidupan dunia dan menjaga diri agar selalu sibuk dalam pikiran dan hati mereka dengan mengingat Allah pada seluruh tindakan dan perilaku .”
(I’tiqad al Furaq al Musliman, hal. 72, 73)

Ibn Khaldun (733-808 H ; Ulama besar dan filosof Islam) berkata, “Jalan sufi adalah jalan salaf, yakni jalannya para ulama terdahulu di antara para sahabat Rasulullah Saww, tabi’in, dan tabi’it-tabi’in. Asasnya adalah beribadah kepada Allah dan meninggalkan perhiasan serta kesenangan dunia.
(Muqadimah ibn Khaldun, hal. 328).

Imam Jalaluddin as Suyuti (Ulama besar ahli tafsir Qur’an dan hadits) didalam kitab Ta’yad al haqiqat al ‘Aliyyah, hal. 57 berkata, “Tasawuf yang dianut oleh ahlinya adalah ilmu yang paling baik dan terpuji. Ilmu ini menjelaskan bagaimana mengikuti Sunah Nabi Saww dan meninggalkan bid’ah.”

Bahkan Ibnu Taimiyyah (661-728 H), salah seorang ulama yang dikenal keras menentang tasawuf pada akhirnya beliau mengakui bahwa tasawuf adalah jalan kebenaran, sehingga beliaupun mengambil bai’at dan menjadi pengikut thariqah Qadiriyyah. Berikut ini perkataan Ibnu Taimiyyah didalam kitab Majmu al Fatawa Ibn Taimiyyah, terbitan Dar ar Rahmat, Kairo, Vol. 11, hal. 497, dalam bab. Tasawuf : “Kalian harus mengetahui bahwa para syaikh yang terbimbing harus diambil dan diikuti sebagai petunjuk dan teladan dalam agama, karena mereka mengikuti jejak Para Nabi dan Rasul. Thariqah para syaikh itu adalah untuk menyeru manusia kepada kehadiran dalam Hadhirat Allah dan ketaatan kepada Nabi.”

Kemudian dalam kitab yang sama hal. 499, beliau berkata, “Para syaikh harus kita ikuti sebagai pembimbing, mereka adalah teladan kita dan kita harus mengikuti mereka. Karena ketika kita berhaji, kita memerlukan petunjuk (dalal) untuk mencapai Ka’ bah, para syaikh ini adalah petunjuk kita (dalal) menuju Allah dan Nabi kita.” Di antara para syaikh sufi yang beliau sebutkan didalam kitabnya adalah, Syaikh Ibrahim ibn Adham ra, guru kami Syaikh Ma’ruf al Karkhi ra, Syaikh Hasan al Basri ra, Sayyidah Rabi’ah al Adawiyyah ra, guru kami Syaikh Abul Qasim Junaid ibn Muhammad al Baghdadi ra, guru kami Syaikh Abdul Qadir al Jailani, Syaikh Ahmad ar Rifa’i ra, dll.

Didalam kitab “Syarh al Aqidah al Asfahaniyyah” hal. 128. Ibnu Taimiyyah berkata, “Kita (saat ini) tidak mempunyai seorang Imam yang setara dengan Malik, al Auza’i, at Tsauri, Abu Hanifah, as Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Fudhail bin Iyyadh, Ma’ruf al Karkhi, dan orang-orang yang sama dengan mereka.” Kemudian sejalan dengan gurunya, Ibnu Qayyim al Jauziyyah didalam kitab “Ar Ruh” telah mengakui dan mengambil hadits dan riwayat-riwayat dari para pemuka sufi.

Dr. Yusuf Qardhawi, guru besar Universitas al Azhar, yang merupakan salah seorang ulama Islam terkemuka abad ini didalam kumpulan fatwanya mengatakan, “Arti tasawuf dalam agama ialah memperdalam ke arah bagian ruhaniah, ubudiyyah, dan perhatiannya tercurah seputar permasalahan itu.” Beliau juga berkata, “Mereka para tokoh sufi sangat berhati-hati dalam meniti jalan di atas garis yang telah ditetapkan oleh Al-Qur,an dan As-Sunnah. Bersih dari berbagai pikiran dan praktek yang menyimpang, baik dalam ibadat atau pikirannya. Banyak orang yang masuk Islam karena pengaruh mereka, banyak orang yang durhaka dan lalim kembali bertobat karena jasa mereka. Dan tidak sedikit yang mewariskan pada dunia Islam, yang berupa kekayaan besar dari peradaban dan ilmu, terutama di bidang marifat, akhlak dan pengalaman-pengalaman di alam ruhani, semua itu tidak dapat diingkari.

Seperti itulah pengakuan para ulama besar kaum muslimin tentang tasawuf. Mereka semua mengakui kebenarannya dan mengambil berkah ilmu tasawuf dengan belajar serta berkhidmat kepada para syaikh thariqah pada masanya masing-masing. Oleh karena itu tidak ada bantahan terhadap kebenaran ilmu ini, mereka yang menyebut tasawuf sebagai ajaran sesat atau bid’ah adalah orang-orang yang tertutup hatinya terhadap kebenaran, mereka tidak mengikuti jejak-jejak para ulama kaum salaf yang menghormati dan mengikuti ajaran tasawuf Islam.

Pembahasan disarikan dari kitab
“Miftah at Thariq – Pembuka Jalan Spiritual Thariqah Hasan wa Husein”
Bab.I, Tentang Tasawuf dan Thariqah

Cara menilai seseorang itu beraliran wahaby atau bukan, maka tanyakanlah pada mereka. apa pendapat mereka mengenai tasawuf,

  1. Type Pertama, biasanya mereka akan langsung bilang sesat. atau
  2. Type kedua, yaitu mereka malah mengaku ahli tasawuf, tetapi ketika di tanya mengenai metode dzikir mereka, maka mereka tidak akan punya madzab dan tidak punya praktek dzikir yang sistematis. Tasawuf bagi mereka hanyalah sebatas pelajaran mengenai akhlak dan tauhid tanpa penempuhan jalan sufi, yaitu praktek dzikir.

Syekh Naqsybandi QS, pilar utama Tarekat Naqsybandi memberi nasihat kepada khalifahnya, Syekh Ala’ud-Din al-Bukhari QS, “Jangan dengarkan orang terpelajar yang menyangkal tarekat. Jika engkau mendengarnya, maka selama tiga hari Setan akan mengendalikan dirimu. Jika engkau tidak bertobat dalam tiga hari, dia akan menguasai orang itu selama 40 hari, dan jika tidak bertobat dalam 40 hari, engkau akan menerima kutukan selama 1 tahun.”

Kini di masa kita, banyak sekali orang yang menyangkal tarekat. Tinggalkan mereka, jangan berargumen dengan mereka. Mereka seperti Abu Jahal, Rasulullah SAW berkata kepadanya, tetapi ia tidak menerimanya. Kita tidak lebih kuat daripada Rasulullah SAW. (Syekh ‘Abdullah Fa’iz ad-Daghestani QS)

by SufiMuda [sufimuda.wordpress.com]

PELATIHAN QUANTUM TRANCEFORMATION NAQS DNA

Assalamu alaikum wr. wb .
Memperkenalkan
Quantum Tranceformation NAQS DNA
Nur Atomic Quanta System Deo Nadi Adham
Metode Transformasi Diri Menuju Insan Mulia Yang Rahmatan Lil ‘Alamin Sukes Mulia Abadi Dunia Akhirat
  • Aktivasi Potensi Hati Nurani
  • Focusing Your Mind Power
  • Sinergi Kekuatan Hati & Pikiran
  • Terapi Penyembuhan Energi Quantum Cahaya Ilahi
  • Spiritual Hipnoterapi & Meditasi
  • Aktivasi Inner Power, Indra ke enam & Intuisi
  • Pengembangan Diri Menuju Insan Kamil (Holistic Person)
  • Akselerasi Evolusi Spiritual

Untuk mencapai kemajuan, setiap orang harus merencanakan perubahan, dan perubahan itu harus datang dan dimulai dari diri sendiri. Perubahan sejatinya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi merupakan revolusi kesadaran yang lahir dari dalam.

Namun, perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan menuju kemajuan, tidak datang dari langit (given) atau datang secara cuma-cuma (taken for granted). Hal ini, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri mengubah diri mereka sendiri

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Al-Ra`d [13]: 11).

Sebuah Anugerah Tuhan Penyembuhan adalah nyata. Semua orang bisa melakukannya. Cinta dari semua orang bisa membawa dampak yang berharga. Cinta anda bisa membawa perubahan yang berarti. Kemampuan untuk menyembuhkan orang lain adalah karunia yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Karunia ini ada dalam diri kita dan tinggal menemukannya. Kemampuan ini sudah kita dapatkan sejak lahir, ibaratnya seperti peralatan standar yang dimiliki semua manusia, diberikan secara alami sebagai bagian dari kemampuan kita.

Dibalik permukaan dari kesadaran kita, ada sebuah dunia vibrasi yang sangat luas. Sama seperti kumbang air yang sibuk meluncur dengan gesit kesana kemari diatas permukaan air danau, kita sering kali tidak menyadari dunia yang sangat luas yang terletak dibalik persepsi kita sehari-hari ini. Cinta adalah getaran universal yang memungkinkan orang yang satu untuk mentransfer energi penyembuhan kepada orang lain.

Kami dari QT NAQS DNA hanya membantu anda untuk menemukan kembali bakat anda yang hilang tersebut. Kami menuntun anda untuk mengaktifkan DNA anda sendiri. Karena sesungguhnya anda adalah Makhluk Mulia Yang Luar Biasa.

  • ” Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. ( QS. Al Israa’ 17:70 )

BIAYA PELATIHAN QT NAQS DNA ;

  1. PELATIHAN SECARA JARAK JAUH ► FREE [GRATIS].
  2. PELATIHAN PRIVATE JARAK DEKAT MAKA PERLU KIRANYA ANDA BERPARTISIPASI UNTUK MERINGANKAN BEBAN BIAYA OPERASIONAL MAJELIS DAN MENGISI DONASI KE KAS MAJELIS, MINIMAL RP. 1,5 juta. ATAU TERSERAH SESUAI KEMAMPUAN DAN KEIKHLASAN ANDA.

MENU PELATIHAN ;

  1. QUANTUM HUSADA, TEKHNIK PENYEMBUHAN DENGAN SPIRITUAL ENERGY HEALING THERAPY.
  2. QUANTUM SUCCESS POWER
  3. QUANTUM MAKRIFATULLAH

Kemampuan apa saja yang dilatih dalam pelatihan ?
Ada 10 kemampuan diri yang dilatih :

  1. Beladiri dengan Energi
  2. Pengobatan dengan Energi
  3. Kharismatik
  4. Meditasi
  5. Proteksi
  6. Deteksi
  7. Sugesti
  8. Transfer Enegi
  9. Telepati
  10. Intuisi

 Apa yang dimaksud dengan Beladiri dengan Energi?
Beladiri dengan Energi adalah membela diri dengan menggunakan Energi metafisika, tanpa memukul, menyentuh, melukai, membunuh atau menyakiti hati manusia, Cukup dengan membatalkan niat jahatnya saja. Dalam konsep Psychotronica musuh manusia adalah syetan, maka kita menjaga manusia agar tidak konflik, tidak saling merusak atau saling membunuh. Beladiri dengan energi menerapkan sikap kebijaksanaan .

Apa yang dimaksud dengan Pengobatan dengan Energi?
Upaya pengobatan dengan memanfaatkan energi murni gelombang tubuh agar dapat menstimulan atau merangsang  agar tubuh dapat revitalisasi atau memulihkan fungsi-fungsi tubuh. Tanpa obat dan jamu-jamuan cukup dengan energi metafisika yang selaras dengan energi ILAHI NURUN ‘ALA NUURIN.

Apa yang dimaksud dengan Kharismatik?
Kharismatik adalah pancaran wibawa yang terpancar dari dalam diri agar dapat  disegani, bukan ditakuti. Kharismatik dibutuhkan diri kita agar tidak dilecehkan, ditekan,disepelekan yang merendahkan martabat harga diri.

Apa yang dimaksudkan dengan Meditasi?
Meditasi adalah sikap tenang dalam diri dalam menghadapi pelbagai masalah, tanpa panik dan waswas, dengan ketenangan akan dapat menyelesaikan dengan hati yang tenang.

Apa yang dimaksud dengan Proteksi?
Proteksi adalah upaya untuk melindungi diri dan harta benda dari ancaman, pengambilan dngan cara semena-mena akibat dari kejahatan yang dilakukan orang lain.

Apa yang dimaksud dengan Deteksi?
Deteksi adalah upaya menganalisa secara metafisika tentang pancaran energi , misalnya : membaca karakter orang dll, sehingga kita dapat membedakan energi positif dan energi negative, sehingga kita dapat mengantisipasi dari pengaruh atau dampak energi negative

Apa yang dimaksud dengan Sugesti?
Sugesti adalah upaya mensugesti diri agar dapat merubah perilaku buruk diri menjadi positif ,baik kebiasaan yang dilakukan oleh fisik atau metafisik misalkan : kebiasaan marah, emosional, merokok,narkoba, judi,dll

Apa yang dimaksud dengan Transfer Energi?
Transfer Energi adalah kemampuan memindahkan energi metafisika, sifat energi metafisika tidak mengenal jarak,waktu & batas/tempat, hal ini dibutuhkan karena kejahatan sudah melampaui batas dengan menggunakan senjata api & santet. Kemampuan ini perlu untuk menghadapi kejahatan tersebut dengan kemampuan transfer energi.

Apa yang dimaksud dengan Telepati?
Telepati adalah kemampuan untuk menyampaikan perasaan dengan jarak jauh, misalkan : membuat perasaan rindu, menarik orang hilang dll, telepati berlaku yang memilki hubungan emosional yang kuat.

Apa yang dimaksud dengan Intuisi?
Intuisi adalah perasaan atau kepekaan yang dapat dirasakan lebih cepat dari lain yang tidak terlatih mis : menghindari kecelakaan, menghindari sesuatu yang merugikan diri dll

Metode Pelatihan  Quantum Tranceformation NAQS DNA   Cuma 8 Jam akan merubah Hidup
Metode Quantum Tranceformation NAQS DNA dilatih dalam waktu 8 jam, dimana peserta dilatih untuk dapat memiliki kemampuan diri yang akan dapat digunakan merubah hidup.

Apa yang dimaksud dengan merubah hidup?
Suatu perubahan mulai dari cara berfikir-bersikap dan bertindak yang akan dapat merubah perikehidupan sehari-sehari mengarah kyepada kehidupan yang lebih baik. Perubahan hidup hanya dapat dilakukan dengan kemampuan diri yang dimilki .

Apa syarat untuk ikut pelatihan  Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Syarat untuk mengikuti pelatihan :

  1. Niat yang sungguh-sungguh (yakin)
  2. Latihan yang rajin secara mandiri
  3. Aplikasikan dalam kehidupan
  4. Kembangkan manfaat untuk menunjang profesi Anda

Apa saja kurikulum metode Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Kurikulum metode  :

  1. Teori
  2. Latihan Dasar
  3. Uji Energi
  4. Aplikasi-aplikasi

Apa latar belakang dibentuknya metode Pelatihan Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Latar belakangnya adalah :

  1. Merupakan kebutuhan dalam peningkatan  Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas diri 
  2. Banyak masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan/ mengatasi problem kehidupannya
  3. Menanamkan Kemandirian dalam masyarakat.

Apa filosofis Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
 “Melatih Kekuatan Otak & Hati nurani agar Hidup Selamat-Sehat & Sejahtera”

Sekian, terima kasih.
Wassalamu alaikum wr. wb .

>PELATIHAN QUANTUM TRANCEFORMATION NAQS DNA

>

Assalamu alaikum wr. wb .
Memperkenalkan
Quantum Tranceformation NAQS DNA
Nur Atomic Quanta System Deo Nadi Adham
Metode Transformasi Diri Menuju Insan Mulia Yang Rahmatan Lil ‘Alamin Sukes Mulia Abadi Dunia Akhirat
  • Aktivasi Potensi Hati Nurani
  • Focusing Your Mind Power
  • Sinergi Kekuatan Hati & Pikiran
  • Terapi Penyembuhan Energi Quantum Cahaya Ilahi
  • Spiritual Hipnoterapi & Meditasi
  • Aktivasi Inner Power, Indra ke enam & Intuisi
  • Pengembangan Diri Menuju Insan Kamil (Holistic Person)
  • Akselerasi Evolusi Spiritual

Untuk mencapai kemajuan, setiap orang harus merencanakan perubahan, dan perubahan itu harus datang dan dimulai dari diri sendiri. Perubahan sejatinya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi merupakan revolusi kesadaran yang lahir dari dalam.

Namun, perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan menuju kemajuan, tidak datang dari langit (given) atau datang secara cuma-cuma (taken for granted). Hal ini, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri mengubah diri mereka sendiri

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Al-Ra`d [13]: 11).

Sebuah Anugerah Tuhan Penyembuhan adalah nyata. Semua orang bisa melakukannya. Cinta dari semua orang bisa membawa dampak yang berharga. Cinta anda bisa membawa perubahan yang berarti. Kemampuan untuk menyembuhkan orang lain adalah karunia yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Karunia ini ada dalam diri kita dan tinggal menemukannya. Kemampuan ini sudah kita dapatkan sejak lahir, ibaratnya seperti peralatan standar yang dimiliki semua manusia, diberikan secara alami sebagai bagian dari kemampuan kita.

Dibalik permukaan dari kesadaran kita, ada sebuah dunia vibrasi yang sangat luas. Sama seperti kumbang air yang sibuk meluncur dengan gesit kesana kemari diatas permukaan air danau, kita sering kali tidak menyadari dunia yang sangat luas yang terletak dibalik persepsi kita sehari-hari ini. Cinta adalah getaran universal yang memungkinkan orang yang satu untuk mentransfer energi penyembuhan kepada orang lain.

Kami dari QT NAQS DNA hanya membantu anda untuk menemukan kembali bakat anda yang hilang tersebut. Kami menuntun anda untuk mengaktifkan DNA anda sendiri. Karena sesungguhnya anda adalah Makhluk Mulia Yang Luar Biasa.

  • ” Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. ( QS. Al Israa’ 17:70 )

BIAYA PELATIHAN QT NAQS DNA ;

  1. PELATIHAN SECARA JARAK JAUH ► FREE [GRATIS].
  2. PELATIHAN PRIVATE JARAK DEKAT MAKA PERLU KIRANYA ANDA BERPARTISIPASI UNTUK MERINGANKAN BEBAN BIAYA OPERASIONAL MAJELIS DAN MENGISI DONASI KE KAS MAJELIS, MINIMAL RP. 1,5 juta. ATAU TERSERAH SESUAI KEMAMPUAN DAN KEIKHLASAN ANDA.

MENU PELATIHAN ;

  1. QUANTUM HUSADA, TEKHNIK PENYEMBUHAN DENGAN SPIRITUAL ENERGY HEALING THERAPY.
  2. QUANTUM SUCCESS POWER
  3. QUANTUM MAKRIFATULLAH

Kemampuan apa saja yang dilatih dalam pelatihan ?
Ada 10 kemampuan diri yang dilatih :

  1. Beladiri dengan Energi
  2. Pengobatan dengan Energi
  3. Kharismatik
  4. Meditasi
  5. Proteksi
  6. Deteksi
  7. Sugesti
  8. Transfer Enegi
  9. Telepati
  10. Intuisi

 Apa yang dimaksud dengan Beladiri dengan Energi?
Beladiri dengan Energi adalah membela diri dengan menggunakan Energi metafisika, tanpa memukul, menyentuh, melukai, membunuh atau menyakiti hati manusia, Cukup dengan membatalkan niat jahatnya saja. Dalam konsep Psychotronica musuh manusia adalah syetan, maka kita menjaga manusia agar tidak konflik, tidak saling merusak atau saling membunuh. Beladiri dengan energi menerapkan sikap kebijaksanaan .

Apa yang dimaksud dengan Pengobatan dengan Energi?
Upaya pengobatan dengan memanfaatkan energi murni gelombang tubuh agar dapat menstimulan atau merangsang  agar tubuh dapat revitalisasi atau memulihkan fungsi-fungsi tubuh. Tanpa obat dan jamu-jamuan cukup dengan energi metafisika yang selaras dengan energi ILAHI NURUN ‘ALA NUURIN.

Apa yang dimaksud dengan Kharismatik?
Kharismatik adalah pancaran wibawa yang terpancar dari dalam diri agar dapat  disegani, bukan ditakuti. Kharismatik dibutuhkan diri kita agar tidak dilecehkan, ditekan,disepelekan yang merendahkan martabat harga diri.

Apa yang dimaksudkan dengan Meditasi?
Meditasi adalah sikap tenang dalam diri dalam menghadapi pelbagai masalah, tanpa panik dan waswas, dengan ketenangan akan dapat menyelesaikan dengan hati yang tenang.

Apa yang dimaksud dengan Proteksi?
Proteksi adalah upaya untuk melindungi diri dan harta benda dari ancaman, pengambilan dngan cara semena-mena akibat dari kejahatan yang dilakukan orang lain.

Apa yang dimaksud dengan Deteksi?
Deteksi adalah upaya menganalisa secara metafisika tentang pancaran energi , misalnya : membaca karakter orang dll, sehingga kita dapat membedakan energi positif dan energi negative, sehingga kita dapat mengantisipasi dari pengaruh atau dampak energi negative

Apa yang dimaksud dengan Sugesti?
Sugesti adalah upaya mensugesti diri agar dapat merubah perilaku buruk diri menjadi positif ,baik kebiasaan yang dilakukan oleh fisik atau metafisik misalkan : kebiasaan marah, emosional, merokok,narkoba, judi,dll

Apa yang dimaksud dengan Transfer Energi?
Transfer Energi adalah kemampuan memindahkan energi metafisika, sifat energi metafisika tidak mengenal jarak,waktu & batas/tempat, hal ini dibutuhkan karena kejahatan sudah melampaui batas dengan menggunakan senjata api & santet. Kemampuan ini perlu untuk menghadapi kejahatan tersebut dengan kemampuan transfer energi.

Apa yang dimaksud dengan Telepati?
Telepati adalah kemampuan untuk menyampaikan perasaan dengan jarak jauh, misalkan : membuat perasaan rindu, menarik orang hilang dll, telepati berlaku yang memilki hubungan emosional yang kuat.

Apa yang dimaksud dengan Intuisi?
Intuisi adalah perasaan atau kepekaan yang dapat dirasakan lebih cepat dari lain yang tidak terlatih mis : menghindari kecelakaan, menghindari sesuatu yang merugikan diri dll

Metode Pelatihan  Quantum Tranceformation NAQS DNA   Cuma 8 Jam akan merubah Hidup
Metode Quantum Tranceformation NAQS DNA dilatih dalam waktu 8 jam, dimana peserta dilatih untuk dapat memiliki kemampuan diri yang akan dapat digunakan merubah hidup.

Apa yang dimaksud dengan merubah hidup?
Suatu perubahan mulai dari cara berfikir-bersikap dan bertindak yang akan dapat merubah perikehidupan sehari-sehari mengarah kyepada kehidupan yang lebih baik. Perubahan hidup hanya dapat dilakukan dengan kemampuan diri yang dimilki .

Apa syarat untuk ikut pelatihan  Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Syarat untuk mengikuti pelatihan :

  1. Niat yang sungguh-sungguh (yakin)
  2. Latihan yang rajin secara mandiri
  3. Aplikasikan dalam kehidupan
  4. Kembangkan manfaat untuk menunjang profesi Anda

Apa saja kurikulum metode Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Kurikulum metode  :

  1. Teori
  2. Latihan Dasar
  3. Uji Energi
  4. Aplikasi-aplikasi

Apa latar belakang dibentuknya metode Pelatihan Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
Latar belakangnya adalah :

  1. Merupakan kebutuhan dalam peningkatan  Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas diri 
  2. Banyak masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan/ mengatasi problem kehidupannya
  3. Menanamkan Kemandirian dalam masyarakat.

Apa filosofis Quantum Tranceformation NAQS DNA ?
 “Melatih Kekuatan Otak & Hati nurani agar Hidup Selamat-Sehat & Sejahtera”

Sekian, terima kasih.
Wassalamu alaikum wr. wb .

>Nur Muhammad oleh Habib Munzir AlMusawwa

>

Mengenai Nur Muhammad saw adalah makhluk pertama haditsnya telah dikeluarkan oleh Imam Abdurrazaaq dari Jabir ra dg sanad Shahih, rujuk Kitab Anwarulmuhammadiyyah hal.13, diperkuat oleh Hadits Riwayat Ibn Abbas ra, (Kitab Assyifa oleh Imam Qadhiy ?Iyadh hal 83).

mengenai Allah swt memulai penciptaan seluruh makhluq dari Nur Muhammad saw : hadis Qudsiy riwayat ibn abbas: Kalau bukan karena Muhammad tak kuciptakan Adam, tak pula Surga dan tak pula…. hingga akhir hadits.

rwyt Imam Hakim dan hadits inipun diakui dan disahkan oleh Imam Assubki dalam kitabnya Syifaus siqom, dan Imam Bulqaini pada Fatwanya.

dan juga hadis riwayat ibn Abbas dengan makna serupa rwyt Imam Addailami fi musnadihi.
Mengenai bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk/sebagai hadiah bagi Muhammad saw dapat dilihat pd Musnad Imam Hakim dg sanad shahih

namun tak lepas dari Ikhtilaf dan sanggahan, maka semua permasalahan ini merupakan Ikhtilaf yg tak perlu dipermasalahkan, bagi yg mempercayainya maka berpegang pd dalilnya, dan bagi yg tak mempercayainya pun sebaiknya berpegang pd dalilnya.
Sumber Habib Munzir AlMusawwa


Nur Muhamnmad adalah Realitas Ruhani. Sesungguhnya yang pertama sekali diciptakan Allah SWT adalah suatu realitas gaib yang bersifat ruhani sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah Muhammad SAW yaitu bahwa yang mula – mula diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad yang diciptakan dari cahaya Ketuhanan. Selanjutnya juga disampaikan bahwa yang pertama sekali diciptakan adalah Qalam dan ‘Aqal, sehingga realitas ruhani dari hakikat Nur Muhammad tersebut difahami dalam beberapa realitas konsep yang pada hakikatnya adalah satu yaitu Sifat dari Zat yang bernama Allah

Disebut Nur atau Cahaya karena Nur Muhammad itu bebas dan bersih dari segala kegelapan dan atau karena dengan Nur Muhammad tersebut segala kegelapan hilang dan musnah.

Disebut Akal yaitu Akal Alam semesta karena dengan Nur Muhammad ini Allah melahirkan sifat Ilmu – Nya yang Maha Mengetahui segala sesuatu

Disebut Qalam atau Pena karena dengan Nur Muhammad ini Allah menyampaikan dan menyebarkan ilmu dan hikmah dalam bentuk dan rupa huruf, angka dan perkataan

Disebut Ruh atau Nyawa karena dengan Nur Muhammad ini Allah melahirkan sifat hayat yang berarti hidup dan menghidupkan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan makhluk dengan Tuhannya

Dengan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa Nur Muhammad adalah sumber dari segala sesuatu yang berwujud. Dialah yang awal yang menjadi hakikat alam semesta. Allah menciptakan segala ruh dari ruhnya.

Nur Muhammad adalah nama bagi insan di alam gaib yaitu alam tempat berkumpulnya seluruh ruh sebelum diturunkan ke alam yang paling rendah yaitu alam kebendaan yang nyata.

“ Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya “ ( QS : 095 : At Tiin : Ayat : 04 – 05 )

  • Bahwa nyatanya Hayat Allah Ta’ala adalah pada hidupnya Muhammad, nyatanya hidup Muhammad itu pada tubuh kita. Apabila tidak hidup tubuh kita itu , maka tidak nyata hidup Muhammad. Apabila tidak nyata hidup Muhammad, maka tidak nyata Hayat-Nya Allah Ta’ala
  • Bahwa nyatanya Ilmu Allah Ta’ala adalah pada tahunya Muhammad, nyatanya tahu Muhammad itu pada hati kita. Apabila tidak tahu hati kita itu , maka tidak nyata tahu Muhammad. Apabila tidak nyata tahu Muhammad, maka tidak nyata Ilmu-Nya Allah Ta’ala
  • Bahwa nyatanya Qudrat Allah Ta’ala adalah pada kuasanya Muhammad, nyatanya kuasa Muhammad itu pada tulang kita. Apabila tidak kuasa tualang kita itu , maka tidak nyata kuasa Muhammad. Apabila tidak nyata kuasa Muhammad, maka tidak nyata Qudrat-Nya Allah Ta’ala
  • Bahwa nyatanya Iradat Allah Ta’ala adalah pada kehendaknya Muhammad, nyatanya kehendak Muhammad itu pada nafsu kita. Apabila tidak berkehendak nafsu kita itu , maka tidak nyata kehendak Muhammad. Apabila tidak nyata kehendak Muhammad, maka tidak nyata Iradat-Nya Allah Ta’ala
  • Bahwa nyatanya Samik Allah Ta’ala adalah pada pendengaran Muhammad, nyatanya pendengaran Muhammad itu pada telinga kita. Apabila tidak mendengar telinga kita itu , maka tidak nyata pendengaran Muhammad. Apabila tidak nyata pendengaran Muhammad, maka tidak nyata Samik-Nya Allah Ta’ala
  • Bahwa nyatanya Basir Allah Ta’ala adalah pada penglihatan Muhammad, nyatanya penglihatan Muhammad itu pada mata kita. Apabila tidak melihat mata kita itu , maka tidak nyata penglihatan Muhammad. Apabila tidak nyata penglihatan Muhammad, maka tidak nyata Basir-Nya Allah Ta’ala
  • Bahwa nyatanya Kalam Allah Ta’ala adalah pada perkataan Muhammad, nyatanya perkataan Muhammad itu pada lidah kita. Apabila tidak berkata lidah kita itu , maka tidak nyata perkataan Muhammad. Apabila tidak nyata perkataan Muhammad, maka tidak nyata Kalam-Nya Allah Ta’ala

Maka tidak satu pun yang ada pada diri kita melainkan semua adalah pada Muhammad yaitu Nur Muhammad dan tidak ada segala sesuatu itu melainkan adanya Nur Muhammad, sehingga pemahaman ini adalah kelanjutan dari pemahaman kajian terdahulu yang telah disampaikan bahwa. Zat pada Allah, Sifat pada Muhammad. Rupa pada Adam dan Rahasia pada Kita.

Hakikat Nur Muhammad adalah Ar-Ruuhul A’dzom, dengan dimensi lain disebut sebagai Akal Pertama dan Hakikat Muhammadiyah atau An-Nafs al-Wahidah (Jiwa yang tunggal), yaitu yang pertama kali diciptakan oleh Allah swt. Atau disebut sebagai Khaliqah Akbar (ciptaan agung), disebut pula dengan Al-Jauhar an-Nurany (Inti cahaya). Jika dilihat dari segi inti segalanya disebut dengan jiwa yang tunggal, dan jika dipandang dari segi kecahayaan disebut sebagai Akal Pertama. Dalam fenomena semestanya memiliki sejumlah nama dan symbol, seperti Akal pertama, Al-Qolam yang luhur, An-Nuur, Jiwa yang tunggal dan Lauhul Mahfudz.

Syeikh Abdul Qadir al-Jilany mengutip hadits qudsy, ketika Allah menciptakan Ruh Muhammad dari Cahaya KemahaindahanNya, “Aku jadikan Muhammad dari Cahaya WajahKu.”

Sebagaimana disabdakan oleh Nabi saw, “Awal ciptaan Allah adalah ruhku. Awal yang dicipta oleh Allah adalah cahayaku, dan awal yang dicipta Allah adalah Al-Qolam, dan awal yang dicipta Allah adalah Akal.” (Hr. Abu Dawud).

Yang dimaksud dari keseluruhan (ruh, cahaya, qolam dan akal) adalah Hakikah Muhammadiyah. Disebut “cahaya” karena awal ciptaan itu bersih dari kegelapan Jalaliyah, sebagaimana firmanNya: “Telah dating padamu Nur dan Kitab dari Allah.” (al-Maidah 15)

Lalu disebut sebagai “akal” karena posisinya mengenal semesta global. Dan sebut sebagai al-Qolam (pena), karena sebagai faktor transmitor pengetahuan, seperti pena yang memindahkan pengetahuan dari huruf-huruf.

Ruh Muhammadi adalah adalah simpul dari semesta ciptaanNya, sedangkan awal dan asal semesta ini, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Aku ini dari Allah dan semua orang beriman dari diriku.”

Dari rasulullah saw, itulah semua ruh diciptakan di alam Lahut dalam bentuk hakikat paling sempurna. Dan Alam Lahut itu disebut dengan Al-Qathanul Ashly (Negeri primordial). Setelah berlangsung selama 4000 tahun, Allah swt menciptakan Arasy dari Cahaya Mata Muhammad saw, dan seluruh semesta ini berasal darinya. Kemudian dari Alam Lahut tadi diturunkan secara bertahap hingga di alam paling rendah yakni alam jasad, seperti dalam firmanNya, “Kemudian Kami turunkan secara bertahap sampai alam paling bawah. “ (At-Tiin: 5)

Pertama kali diturunkan dari Alam Lahut ke Alam Jabarut, dan Allah memberi pakaian dengan Nur Jabarut dengan pakaian dari dua tempat mulia yang disebut dengan Ar-Ruh as-Sulthany.
Dengan pakaian tersebut Allah menurunkan lagi ke Alam Malakut, lalu diberi pakaian dengan Cahaya Malakut yang dinamakan Ar-Ruh ar-Ruwany.

Kemudian Allah menurunkan ke Alam Mulki dan diberi pakaian dengan Cahaya Al-Mulki, yang disebut dengan Ar-Ruh al-Jismany (ruh jasad), baru kemudian Allah menciptakan berbagai jasad, sebagaimana firmanNya : “Darinya Kami ciptakan….” (Thaha 55), lalu Allah swt, memerintahkan ruh-ruh tersebut masuk dalam jasad, maka masuklah ruh itu denganperintah Allah Ta’ala, seperti difirmankan, “Dan Aku meniup di dalamknya dari RuhKu…”.

Ketika ruh-ruh tersebut berkait dengan jasad fisik, ia lupa pada janjinya kepada Allah di Hari Perjanjian (yaumul miitsaaq), di saat Allah swt berfirman, “Bukankah Aku ini Tuhanmu….” (Al-A’raf 172), hingga kealpaannya membuatnya ia tidak mau kembali ke Negeri Asal (Al-Wathanul Asly).

Kemudian Allah swt, melimpahkan rahmatNya, lalu diturunkanlah Kitab Samawi untuk mengingatkan pada mereka yang alpa atas Negeri Sejatinya, sebagaimana firmanNya, “Ingatkan mereka akan Hari-hari Allah…”(Ibrahim 14), yakni hari-hari pertemuan dengan Allah swt dengan para arwah.

Para Nabi saw, semuanya dating ke dunia, dan pergi menuju akhirat disebabkan oleh peringatan itu. Sedikit jumlahnya yang sadar, kembali dan rindu atas Negeri Sejatinya. Sampai akhirnya Kenabian melimpah pada Ruh Agung al-Muhammady, sebagai pamungkas para Nabi (semoga sholawat dan salam paling utama dan kehormatan paling sempurna terlimpah padanya dan kepada para Nabi dan Rasul lainnya).

Allah mengutus mereka untuk menyadarkan mereka yang alpa, darui tidur kealpaannya menuju kesadaran jiwanya. Mereka diutus untuk mengajak manusia bertemu dengan Kemahaindahan Allah azza wa-Jalla. “Katakan, inilah jalanku, aku mengajakmu kepada Allah dengan matahati, aku dan orang yang mengikutiku…(Yusuf: 108).

Matahati itulah disebut sebagai “mata ruh”, dibuka di Maqom Fuad bagi para Auliya’. Dan itu tyidak bisa diraih menurut pengetahuan eksoterik (lahiriyah) namun dengan Ilmu esoteris (bathiniyah) Laduniyah, sebagaimana firmanNya: “Dan Kami ajarkan padanya ilmu dari SisiKu…”(Al-Kahfi 65).

Maka sudah jadi kewajiban bagi manusia untuk mendapatkan matahati itu dari Ahli Batin dengan cara mengambil Talqin dari seorang Wali yang Mursyid, yang diambil dari Alam Lahut.

PUSTAKA ;

Membuka Kesadaran Energi (Energy Awareness)

Nasihat kuno para orang bijaksana dari Timur mengatakan bahwa segala perubahan dan segala bentuk yang ada merupakan ekspresi ruang dan waktu dari satu energi universal yang dikendalikan oleh hukum-hukum spiritual. Demikian juga fisika modern menganggap bahwa semua fenomena yang berhubungan dengan sensasi fisik merupakan hasil dari energi, dimana pada tingkat sub atom diatur oleh hukum kuantum fisika (Capra, 1975; Toben, 1975 dalam Russel, 1982).

Jika diterapkan pada perilaku manusia, maka ide tentang energi ini menjadi suatu konsep yang mensintesakan pandangan tradisi spiritual Timur, fisika dan psikologi Barat (Russel, 1982). Psikosintesis menurut Russel (1982) memahami manusia sebagai sebuah sistem energi. Semua tindakan, kesan, emosi dan pikiran pada dasarnya merupakan bentuk energi yang bervariasi. Jika seseorang memaknai perilakunya sebagai energi, maka kemungkinan untuk mengalami transformasi menjadi lebih nyata dan lebih hidup serta membuka berbagai pilihan ekspresi yang baru.

Sebuah pola perilaku atau sistem keyakinan atau reaksi emosi tertentu biasanya terlihat sulit untuk dirubah. Tetapi jika individu memasukkan unsur energi dalam setiap pola tersebut, maka pola-pola tersebut bisa diarahkan kembali. Misalnya saat seseorang berkata, “Beginilah kebiasaan reaksi marah saya” ini akan sulit untuk diarahkan. Tetapi jika merubahnya menjadi, “Saya merasakan suatu energi: apakah saya akan mengekspresikannya dengan berteriak, atau mengatakan bahwa saya sedang marah, atau mencubit, atau menenangkan diri, atau membuat sesuatu, dan sebagainya”.

Menurut penulis, pada kalimat pertama dapat dirasakan, bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki kesadaran untuk merubah atau mengarahkan ekspresi marahnya, cenderung menjalani kebiasaan yang sudah ada. Sedangkan pada pernyataan kedua, individu menyadari bahwa ekspresi marahnya sebagai sebuah energi bisa diarahkan dengan berbagai pilihan. Dengan kata lain, energi dapat menumbuhkan suatu kesadaran (awareness) tertentu. Kesadaran energi (energy awareness) ini akan membawa seseorang melebihi dari hanya sekedar melihat sesuatu yang tampak ke pemaknaan yang tidak terlihat (inner quality). Misalnya ada seseorang tersenyum dan menyapa.

Jika tanpa kesadaran energi, yang tampak adalah bahwa orang tersebut ramah. Tetapi jika dengan kesadaran energi, maka kualitasnya bisa bermacam-macam, mungkin senyumnya menunjukkan ketulusan dan kehangatan, atau sopan dan formal atau bahkan senyum palsu. Selain itu, kesadaran energi juga mengantarkan seseorang menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi, membangkitkan intuisi, menampakkan inner quality yang baru atau perasaan terhadap kejadian yang akan datang. (Russel, 1982).

Lebih jelasnya bahwa kesadaran energi membantu seseorang untuk mengembangkan potensi-potensi untuk melakukan transformasi, memperhalus sensitifitas dan mengoptimalkan petunjuk dari dalam diri. Assagioli menambahkan bahwa tugas psikosintesis spiritual adalah memfasilitasi kemampuan untuk merasa dan menguasai tingkat-tingkat spektrum energi tersebut. Bahkan Assagioli berspekulasi bahwa kekuatan utama psikologi masa depan adalah psychoenergetics, yang menggunakan energi sebagai fokus utamanya. Gerard (dalam Russel, 1982) menjelaskan bahwa teori medan energi dalam psikologi integral mempunyai postulat bahwa kualitas kesadaran berhubungan dengan frekuensi energi di dalam atau di sekitar tubuh. Semakin tinggi frekuensi, maka kesadarannya semakin luas.

Semakin konkrit pengalaman seseorang berkenaan dengan sensasi fisik, emosi dan pikiran konkrit, maka frekuensinya semakin rendah. Semakin tinggi kesadaran, maka semakin tinggi frekuensinya (Golas dalam Russel, 1982). Russel (1982) menambahkan bahwa energi dari rasa takut atau benci memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada energi cinta dan kebahagiaan. Psikosintesis memahami bahwa alam semesta merupakan satu energi yang terwujud dalam berbagai macam cara.

Manusia hidup dalam lautan energi dari beragam frekuensi yang saling berhubungan untuk menciptakan berbagai bentuk dan pola. Pemahaman ini sesuai dengan pendapat Einstein (dalam Prabowo, 2007) yang mengatakan bahwa keadaan (matter) dan energi adalah aspek yang dapat dipertukarkan dari realitas dasar yang sama. Segala sesuatu di alam semesta ini dapat direduksi dari energi menjadi medan-medan energi dan semuanya terkoneksi. Eksperimen berikutnya menunjukkan bahwa partikel-partikel yang terpisah di dalam ruang saling mengkomunikasikan informasi seketika. Selanjutnya Wolf (1985) menambahkan bahwa studi-studi dalam bidang fisika kuantum menunjukkan hasil yang meyakinkan bahwa keberadaan keadaan fisik, cahaya dan energi tidak bisa terlepas dari kesadaran manusia.

Hal ini membuktikan bahwa antara fisika dan psikologi bisa berhubungan. Benjamin (2005) menambahkan bahwa energi secara umum terbagi menjadi dua yaitu energi besar dan energi kecil. Energi besar biasanya mengacu pada konsep Tuhan atau keyakinan, atau sesuatu yang bermakna besar bagi individu. Sedangkan energi kecil merupakan energi yang digerakkan dari uang, status, popularitas dan semacamnya. Keduanya menurut penulis akan mengarahkan pola perilaku dalam hidup seseorang. Seseorang yang diliputi energi besar misalnya Tuhan, cenderung akan berperilaku yang mengarahkan kepada Tuhan seperti menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, senantiasa berbuat baik dengan harapan diberi pahala dan masuk surga, dan sebagainya.

Demikian juga individu yang digerakkan oleh energi kecil misalnya uang, maka segala perilakunya akan bertujuan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan cara mendapatkannya. Selain itu, Brennan (dalam Benjamin, 2005) berpendapat bahwa perhatian adalah sumber energi. Jadi, seseorang akan mendapatkan energi yang besar dengan memberikan perhatian pada orang lain. Semakin besar pemberian perhatian kepada orang lain, maka semakin besar energi yang didapat. [Muhammad Fakhrurrozi – fpsi.gunadarma.ac.id]

MEKANISME PENYEMBUHAN DENGAN ENERGI PSIKOLOGI DALAM TEKHNIK Spiritual Energy Healing Therapy dan EFT.

  1. SISTEM ENERGI TUBUH.
    Tubuh kita mengandung energy berupa energy listrik. Dalam ilmu Biologi pernah kita mendapatkan pelajaran ini , namun bagi yang menginginkan contoh nyata adalah pada saat kita melakukan pemeriksan EKG ( Elektro Kardiogram ) yang notabene merupakan system listrik jantung. Dengan mengetahui system listrik tubuh , seorang terapis bisa memperkirakan penyakit dan membuat diagnosis terhadap suatu penyakit , Contoh lain adalah pada saat anda menyentuh setrika panas , secara instant anda akan merasakan rasa panas menjalar . Hal ini disebabkan rasa sakit dijalarkan secara elektrik ke otak kita . Tanpa adanya mekanisme ini , kita juga tidak akan bisa merasakan , mendengar , membau atau mengindera apapun .
  2. KERUSAKAN SISTEM TUBUH
    Setelah kita belajar system energy tubuh , sekarang kita belajar tentang energy negative . Sekarang bayangkan pesawat TV anda mengalami gangguan pada hal kecil , misalnya kabelnya ada yang putus . tentu anda tidak akan mendapatkan gambar yang baik . Besar kemungkinan gambar TV anda akan terputus-putus , atau TV anda mendadak mati . Demikian juga dalam kehidupan anda . Pengalaman Psikologis yang buruk ( trauma ) akan disimpan sebagai kenangan yang buruk pula dan akan mengendap sehingga mempengaruhi energy Psikologis anda .Dalam hal ini anda akan mulai terserang stress , phobia atau kejadian yang lain yang juga mempengaruhi kondisi fisik . Misialnya seorang yang phobia air , akan merasakan sakit perut setiap kali dibawa ke kolam renang.
  3. COMPLETING THE MISSING ONE
    Misalnya , anda kehilangan uang .Akan berbeda rasanya apabila anda mengikhlaskan uang yang sudah hilang dibandingkan dengan anda merasa marah oleh karenanya . Sulit ? Pasti ! Hanya bila anda ingin terbebas dari emosi negative , and harus berani MENERIMANYA . Mungkin anda bertanya , mengapa emosi negative harus kita terima, bukannya dibuang ? Saudara, dengan menerima setiap permasalahan kita , akan muncul perasaan pasrah dan menerima yang dalam survey terbukti meningkatkan kekebalan tubuh kita dari penyakit . Dalam hal psikologi , dengan menerima permasalahan kita akan melatih alam “kesadaran “ ( Supra Conciousness) kita sehingga akan tumbuh sikap “manusia mengendalikan masalah , dan bukan sebaliknya “ . Spiritual Energy Healing Therapy NAQS DNA sendiri menyandarkan diri pada 3 hal , yaitu KIP ( Khusyuk , Ikhlas , dan Pasrah ) dalam terapinya . Dengan menerima keadaan anda , anda akan menemukan bagian dari diri anda yang “hilang “ .
  4. MENGGANTI 100 % SISTEM TUBUH .
    Langkah selanjutnya adalah dengan mengganti 100 % Sistem tubuh . Bukan maksud saya untuk anda ganti organ tubuh , tapi anda memperbaiki sistem tubuh anda baik energy Psikologis maupun fisik . Spiritual Energy Healing Therapy dan EFT sendiri berlangsung dengan mengaktifkan cakra (kumparan energy) yang ada pada tubuh kita dengan KETUKAN RINGAN pada 18 titik tubuh. Sangat mudah , cepat dan efisien .Dengan asumsi bahwa apabila kita membebaskan cakra dari energy negative , maka cakra yang merupakan kumparan energy kita akan berjalan lancar dan semua permasalahan Psikologis maupun Fisik kita akan hilang .